Ponderosa Lemon

ponderosa lemon, lemon, lemon tree
Ponderosa Lemon